LED Chips Product Ecology Version Last Updated
DA LED Chips REACh Declaration

DA1000, DA2432 G3, DA350, DA500, DA700, DA850

RE1001072018

12 Sep 2018

DA LED Chips RoHS Declaration

DA1000, DA2432 G3, DA3242, DA350, DA500, DA700, DA850

RS1001112018

07 Jan 2019

RE1058072018

12 Sep 2018

EZ LED Chips REACh Declaration

EZ1000, EZ290, EZ600, EZ700, EZ900

RE1005072018

12 Sep 2018

EZ LED Chips RoHS Declaration

EZ1000, EZ1012 pbar, EZ1030, EZ1030 G4 AuSn, EZ1050, EZ1050 G4 AuSn, EZ1614, EZ290 - 3uM Bond Pad, EZ290 - 6uM Bond Pad, EZ400, EZ500, EZ600, EZ700, EZ900, EZ950

RS1005112018

07 Jan 2019

RE1009072018

12 Sep 2018

RS1009112018

07 Jan 2019

RE1011072018

12 Sep 2018

RT LED Chips RoHS Declaration

RT150, RT200, RT230, RT260, RT320

RS1011112018

07 Jan 2019

RE1071072018

12 Sep 2018

SA LED Chips RoHS Declaration

SA1000, SA1150, SA1400, SA1950, SA600, SA700, SA900

RS1071112018

07 Jan 2019

TR LED Chips REACh Declaration

TR2227, TR2432, TR2436, TR260, TR350M, TR5050, TR5050M, TR5270

RE1014012018

12 Sep 2018

TR LED Chips RoHS Declaration

TR1823, TR2227, TR2432, TR2436, TR260, TR3445M, TR350M, TR5050, TR5050M, TR5270

RS1014112018

07 Jan 2019

UT LED Chips REACh Declaration

UT190 G30, UT190 G31, UT200, UT2200, UT230

RE1022072018

12 Sep 2018

UT LED Chips RoHS Declaration

UT190 G1, UT190 G30, UT190 G31, UT200, UT2200, UT230

RS1022112018

07 Jan 2019

RE1027102018

05 Oct 2018

WZ LED Chips RoHS Declaration

WZ1000, WZ1050 G4 AuSn Amber, WZ1100G3, WZ1350 G4, WZ1400, WZ1950, WZ2000, WZ500 G4, WZ700, WZ700 G4, WZ850, WZ950

RS1027112018

07 Jan 2019

RE1038072018

12 Sep 2018

RS1038112018

07 Jan 2019