LED Chips Product Ecology Version Last Updated
DA LED Chips REACh Declaration

DA1000, DA2432 G3, DA350, DA500, DA700, DA850

RE1001072018

12 Sep 2018

DA LED Chips RoHS Declaration

DA1000, DA350, DA500, DA700, DA850

RS1001112017

18 Dec 2017

RE1058072018

12 Sep 2018

EZ LED Chips REACh Declaration

EZ1000, EZ290, EZ600, EZ700, EZ900

RE1005072018

12 Sep 2018

EZ LED Chips RoHS Declaration

EZ1000, EZ290 - 3-uM Bond Pad, EZ290 - 6-uM Bond Pad, EZ600, EZ700, EZ900, EZ950

RS1005112017

18 Dec 2017

RE1009072018

12 Sep 2018

RS1009112017

18 Dec 2017

RE1011072018

12 Sep 2018

RS1011112017

18 Dec 2017

RE1071072018

12 Sep 2018

RS1071112017

18 Dec 2017

TR LED Chips REACh Declaration

TR2227, TR2432, TR2436, TR260, TR350M, TR5050, TR5050M, TR5270

RE1014012018

12 Sep 2018

TR LED Chips RoHS Declaration

TR2227, TR2432, TR2436, TR260, TR3445M, TR350M, TR5050, TR5050M, TR5270

RS1014112017

18 Dec 2017

UT LED Chips REACh Declaration

UT190 G30, UT190 G31, UT200, UT2200, UT230

RE1022072018

12 Sep 2018

UT LED Chips RoHS Declaration

UT190 G30, UT190 G31, UT200, UT2200, UT230

RS1022112017

18 Dec 2017

RE1027102018

05 Oct 2018

RS1027112017

05 Oct 2018

RE1038072018

12 Sep 2018

RS1038112017

18 Dec 2017