LED Chips Product Ecology Version Last Updated
DA LED Chips REACh Declaration

DA1000, DA2432 G3, DA350, DA500, DA700, DA850

RE1001012017

20 Jan 2017

DA LED Chips RoHS Declaration

DA1000, DA350, DA500, DA700, DA850

RS1001112015

06 Nov 2015

06 Sep 2017

EZ LED Chips REACh Declaration

EZ1000, EZ290, EZ600, EZ700, EZ900

RE1005012017

20 Jan 2017

EZ LED Chips RoHS Declaration

EZ1000, EZ290 - 3-uM Bond Pad, EZ290 - 6-uM Bond Pad, EZ600, EZ700, EZ900, EZ950

RS1005062015

02 Jun 2015

RE1009012017

20 Jan 2017

RS1009022016

26 Feb 2016

RE1011012017

20 Jan 2017

RS1011022016

26 Feb 2016

TR LED Chips REACh Declaration

TR2227, TR2432, TR2436, TR260, TR350M, TR5050, TR5050M, TR5270

RE1014012017

20 Jan 2017

TR LED Chips RoHS Declaration

TR2227, TR2432, TR2436, TR260, TR3445M, TR350M, TR5050, TR5050M, TR5270

RS1014022016

26 Feb 2016

UT LED Chips REACh Declaration

UT190 G30, UT190 G31, UT200, UT2200, UT230

RE1022012017

20 Jan 2017

UT LED Chips RoHS Declaration

UT190 G30, UT190 G31, UT200, UT2200, UT230

RS1022022016

26 Feb 2016

06 Sep 2017

06 Sep 2017