LED Chips Product Ecology Version Last Updated
DA LED Chips REACh Declaration

DA1000, DA2432 G3, DA350, DA500, DA700, DA850

RE1001012018

01 Jan 2018

DA LED Chips RoHS Declaration

DA1000, DA350, DA500, DA700, DA850

RS1001112017

18 Dec 2017

RE1058012018

20 Jan 2018

EZ LED Chips REACh Declaration

EZ1000, EZ290, EZ600, EZ700, EZ900

RE1005012018

01 Jan 2018

EZ LED Chips RoHS Declaration

EZ1000, EZ290 - 3-uM Bond Pad, EZ290 - 6-uM Bond Pad, EZ600, EZ700, EZ900, EZ950

RS1005112017

18 Dec 2017

RE1009012018

01 Jan 2018

RS1009112017

18 Dec 2017

RE1011012018

01 Jan 2018

RS1011112017

18 Dec 2017

RE1071012018

01 Jan 2018

RS1071112017

18 Dec 2017

TR LED Chips REACh Declaration

TR2227, TR2432, TR2436, TR260, TR350M, TR5050, TR5050M, TR5270

RE1014012018

01 Jan 2018

TR LED Chips RoHS Declaration

TR2227, TR2432, TR2436, TR260, TR3445M, TR350M, TR5050, TR5050M, TR5270

RS1014112017

18 Dec 2017

UT LED Chips REACh Declaration

UT190 G30, UT190 G31, UT200, UT2200, UT230

RE1022012018

01 Jan 2018

UT LED Chips RoHS Declaration

UT190 G30, UT190 G31, UT200, UT2200, UT230

RS1022112017

18 Dec 2017

RE1027012018

01 Jan 2018

RS1027112017

18 Dec 2017

RE1038012018

01 Jan 2018

RS1038112017

18 Dec 2017